שאלות ותשובות – מיסוי שכירים

שאלות ותשובות – מיסוי שכירים

 

להלן שאלות ותשובות העשויות לספק לכם מידע רב, חשוב ומהימן בנושא מיסוי שכירים.

 

אני מקבל פנסיה ואשתי לא עובדת האם מגיעה לי נקודת זיכוי בשבילה?

תשובה:

בהתאם לסעיף 37 לפקודה בתחולה מיום 1/1/2005 – הנך יחיד מוטב משום שהגעת לגיל פרישה וכלכלת אשתך עליך ולכן מגיעה לך נקודת זיכוי אחת.

האם אישה ששירתה בשרות לאומי זכאית לקבל זיכוי לחיילת משוחררת לפי סעיף 39א?

תשובה:

סעיף זה מעניק זיכוי לחייל/ת משוחרר/ת בגין הכנסתו/ה מיגיעה אישית, במשך 36 חודשים הראשונים שלאחר החודש שבו סיים/ה החייל/ת את השירות הסדיר.
"שרות סדיר" ו"חייל משוחרר" כהגדרתם בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"ד – 1994:
"שירות סדיר" – שירות סדיר בצבא-הגנה לישראל, במשמר הגבול, ביחידות אחרות , במשטרת ישראל או בשירות מוכר לפי פרק ג' לחוק שירות בטחון נוסח משולב, תשמ"ו 1986- ולפי סעיף 34 לחוק האמור, וכן שירות לאומי או שירות אזרחי, אך למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, ולמעט תקופות שאינן באות במניין זמן השירות לפי הוראות סעיף 18 לחוק האמור;
"חייל משוחרר"- מי שסיים את שירותו הסדיר, אף אם שוחרר כדין לפני תום התקופה שהוא חייב בה, ובלבד ששירת 12 חודשים לפחות, וכן מי ששוחרר לפני תום התקופה כאמור מטעמי בריאות או מחמת נכות כמשמעותה בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט 1959- [נוסח משולב]; לעניין הגדרה זו ייחשב כל חודש של שירות אזרחי במסלול מפוצל כמחצית חודש שירות;

מכאן שגם שרות לאומי כמשמעותו בחוק הביטוח לאומי, יחשב שירות סדיר המעניק נקודות זיכוי עפ"י הסעיף.

האם יחיד ששילם למוסד מיוחד בעד החזקתו של קרוב משותק לחלוטין, מרותק למיטה בתמידות,עיוור או בלתי שפוי , זכאי לזיכוי ממס לפי סעיף 44 וגם לנקודות זיכוי לפי סעיף 45?

תשובה:

לפי סעיף 45(ג) לפקודה, יחיד יהיה זכאי לנקודות זיכוי בעד נטולי יכולת רק אם לא קיבל זיכוי ממס עבור אותו ילד לפי סעיף 44.
לנישום ניתנת האפשרות לבחור בין קבלת נקודת זיכוי לפי סעיף 45, לבין קבלת זיכוי ממס בעד הוצאות החזקת ילד במוסד לפי סעיף 44.

נקודות זיכוי ליחיד שסיים את לימודיו לתואר אקדמי או לימודי הוראה?

תשובה:

החל משנת המס 2006 , ניתן לקבל נקודות זיכוי בשל סיום לימודים לתואר אקדמי.
הזיכוי יינתן לתושב ישראל שסיים לימודיו החל משנת המס 2005 בשנה שלאחריה (תעודה משנים קודמות לא מזכה בהקלה ממס).
בנוסף מסיימי לימודים לתעודת הוראה וכן מסיימי לימודי מקצוע זכאים להקלה במס .
לימודי מקצוע: לימודים לרכישת מקצוע מסוים, בהיקף שעות לימוד הזהה ל 1,700- שעות לימוד הנהוגות במוסד להשכלה גבוהה.
תעודת מקצוע: תעודה הניתנת בסיום לימודי מקצוע, המוכרת ע"י משרד ממשלתי.
ההטבה הניתנת היא מחצית נקודת זיכוי בשנות המס שלאחר שנת סיום התואר וכמספר שנות הלימוד לתואר/מקצוע אך לא יותר משלוש שנים לתואר ראשון/מקצוע ושנתיים לתואר שני.

מי שסיים את לימודיו לתואר ראשון בלבד החל משנת 2007 ואילך יהיה זכאי החל מהשנה שאח"כ לנקודת זיכוי אחת במקום חצי נקודה.
מי שסיים תואר שלישי ברפואה או רפואת שיניים.

אל הבקשה יש לצרף אישור על סיום הלימודים וטופס 119 .

האם יש הקלות במס לסטודנטים?

תשובה:

לא קיימות בפקודת מס הכנסה הטבות ספציפיות לסטודנט, אלא אותן הטבות הניתנות לכל עובד כמו נקודות זיכוי לתושב וכן בגין נסיעות, הנחה במס על הכנסות מריבית במידה ואין לו הכנסות נוספות (פטור מיעוטי הכנסה), נקודות זיכוי נוספות במקרה של חייל משוחרר או עולה חדש וכו'.
יש לציין כי מי שסיים לימודי תואר או מקצוע, יתכן וזכאי לנקודות זיכוי נוספות לאחר סיום לימודיו לפי סעיפים 40 ג' ו – 40 ד' לפקודת מס הכנסה (פ.מ.ה.).

אני עובד בשתי עבודות חלקיות והסכום הכולל אינו עולה על 3000 ₪. האם עלי לבצע תיאום מס? או מהו הסכום המינימאלי עליו יש לעשות תיאום מס?

תשובה:

כל אדם שעובד ביותר ממקום עבודה אחד חייב לבצע תאום מס, ללא קשר לגובה ההכנסה. קיים אומנם סף הכנסה שלא יגיע לחבות מס בפועל עקב נקודות הזיכוי, אולם סף המס נקבע בעת עריכת תאום המס.
יתכן שתאום המס יקבע כי אין לשלם מס הכנסה על ההכנסה הנדונה אולם חייבים לערוך תאום מס.

יש לי ילד בעל ADHD/היפראקטיבי/ליקוי למידה. כיצד מקבלים את נקודת הזיכוי?

תשובה:

ילד עם לקות למידה שאובחן כבעל בעיית קשב וריכוז או היפר-אקטיביות, יחשב כנטול יכולת לעניין נקודות זיכוי להורים רק אם מתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:

 1. אובחן רק ע"י רופא מומחה(נוירולוג, פסיכיאטר או מנהל המחלקה להתפתחות הילד) בטופס 127כבעל ADD/ADHD.
 2. ניתן אישור ע"י ועדת השמה (לא ועדת שילוב) על הפניית הילד לחינוך מיוחד.
 3. לימוד בפועל בחינוך מיוחד. "חינוך מיוחד": בי"ס או גן לחינוך מיוחד – יש להמציא אישור מנהל בי"ס או גן על לימוד בפועל. כיתת חינוך מיוחד בבי"ס רגיל- יש להמציא  אישור מנהל בי"ס על לימוד בפועל בכיתת אם לחינוך מיוחד בבי"ס לחינוך רגיל.

יש להמציא אישור כאמור עבור כל שנה בה נדרשות נקודות הזיכוי. חריג: משנת 2007 ואילך, תלמיד תיכון(כיתות י'- יב'. או ט' – יב'), אינו חייב ללמוד בחינוך מיוחד, אך חייב להיות מאובחן כפי שנכתב בסעיף 1, ועם אישור כפי שנכתב בסעיף 2.

האם היישוב בו אני גר זכאי להנחה במס? מה אני צריך לעשות כדי לקבל את ההנחה?

תשובה:

אם הישוב בו אתה מתגורר זכאי להטבת ישוב, עליך לפנות לרשות המקומית לקבלת אישור בדבר תושבות. רשימת הישובים הזכאים להטבה מצויה בחוברות הניכויים השנתיות.

היכן ניתן למצוא לוח ניכויים ממשכורת וסכומים מעודכנים?

תשובה:

לסכומים מתואמים ועדכונים: ראה ב- חוברות ניכויים המופיעה גם באינטרנט.

האם נקודת זיכוי בגין בן זוג שאינו עובד בוטלה?

תשובה:

בהתאם לסעיף 37 לפקודת מס הכנסה, שתחולתו מיום 1/1/05, הרי שיחיד, אשר הוא או בן זוגו הגיעו לגיל פרישה ושהוכיח להנחת דעתו של פקיד השומה – כי בשנת המס כלכלת בן זוגו הייתה עליו תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת.

משמעות הדבר כי החל מיום 1/1/05 – בוטלה נקודת הזיכוי בגין בן זוג שאינו עובד למעט במקרה בו אחד מבני הזוג הגיע לגיל פרישה וכלכלתו על בן הזוג השני.

מהו שוויה של נקודת זיכוי אחת?

תשובה:

ניתן למצוא את שוויה של נקודת זיכוי בכל שנה ב- חוברת ניכויים – (בפרק ב'.

איך מבצעים תיאום מס?

תשובה:

אם הכנסתך נובעת מכמה מקורות – הנך רשאי לערוך תיאום מס באמצעות מעבידך או באמצעות מחלקת תיאומי מס במשרד מס הכנסה הקרוב לאזור מגוריך באופן עצמאי או על ידי מייצג שהורשה לכך (רו"ח, יועץ מס), כך תימנע מתשלום מס עודף במשך שנת המס.
כדי לערוך תיאום מס עליך למלא את הטופס "בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה" – טופס 116 הכולל הצהרה מפורטת על כל מקורות ההכנסה שלך, לצרף תלוש משכורת מכל מעביד והצהרה על מקורות ההכנסה השונים.
תיאום מס ניתן לבצע בכל פעם שיש שינוי בהכנסות והוא נערך רק לשנת המס הנוכחית בה מוגשת הבקשה.
תיאום מס אינו בא במקום הגשת דו"ח שנתי ואין לראות בו קביעה סופית לחבות המס.
טפסים מידע נוסף ניתן לקבל במשרדי השומה ברחבי הארץ או באתר האינטרנט של רשות המיסים:
ראה מידע בנושא תיאום מס לשכירים.

במסגרת שיפור השירות לציבור קיימת אפשרות לבצע תיאום מס באופן עצמאי באמצעות האינטרנט מבלי להזדקק להגיע לפקיד השומה.

מהן הטבות המס הניתנות לנכה או עיוור לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה ?

תשובה:

סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה מעניק פטור לנכה בשיעור של 100% או בשיעור של 90% מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד.
במידה ומדובר בהכנסה מיגיעה אישית :
אם הנכות נקבעה לתקופה של 365 ימים או יותר
תהיה ההכנסה פטורה עד לתקרה שבסעיף. (614,400 ₪ לשנת המס 2021)
אם הנכות נקבעה לתקופה שבין 185 ימים לבין 364 ימים –
תהיה ההכנסה פטורה עד לתקרה שבסעיף. (73,560 ₪ לשנת המס 2021).
במידה ומדובר בהכנסה שאינה מיגיעה אישית או שההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מהאמור בסעיף (73,560 ₪ לשנת המס 2021):
תהיה פטורה גם הכנסה שלא מיגיעה אישית עד לתקרה בסעיף (73,560 ₪ לשנת המס 2021)
עם זאת, אם המדובר בהכנסות שמקורן מריבית על פיקדון, חסכון או קופת גמל ואשר מקור הכספים שהופקדו הוא פיצוי או כספי ביטוח בשל פגיעת גוף, תגדל תקרת הפטור, (302,640 ₪ לשנת המס 2021).
מי שנקבעה לו נכות כאמור לגבי חלק משנת המס יינתן לו הפטור באופן חלקי לפי יחס הימים.
הסכומים המעודכנים לגבי כל שנת מס מצויים בחוברת דע זכויותיך וחובותיך וב-חוברות הניכויים
מידע נוסף במדריך זכויות מס לאנשים עם מוגבלות

מהו סכום פיצויי הפרישה המרבי הניתן בפטור ממס?

תשובה:

סעיף 9 (7א) מעניק פטור ממס על מענק הוני שמתקבל עקב פרישה וזאת עד לסכום השווה למשכורת חודשית אחרונה לכל שנת עבודה. פקיד השומה במקרים מיוחדים רשאי לפטור גם סכום העולה על חישוב זה.
בכל מקרה לא יעלה הסכום הפטור על תקרת משכורת חודשית (12,340 ₪ בשנת 2021) לכל שנת עבודה.
פרטים נוספים ניתן לקבל בחוברת דע זכויותיך וחובותיך וכן בחוברות הניכויים המפורסמות באתר רשות המסים.

מה גובה הזיכוי שיחיד רשאי לקבל בגין תרומות שתרם? אם בשנת מס היה הפסד האם ניתן לדרוש תרומות שנתרמו באותה שנה בשנים הבאות?

תשובה:

בהתאם להוראות סעיף 46 לפקודת מס הכנסה אדם שתרם בשנת מס סכום שעולה על 190 ₪ (בשנת 2021)לקרן לאומית או למוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2), יזוכה מהמס שהוא חייב בו בשיעור של 35% מסכום התרומה (ואם מדובר בחברה בשיעור הקבוע בסעיף 126(א) באותה שנה ובלבד שלא יינתן זיכוי בשנת המס בשל סכום כולל של תרומות העולה על 30% מההכנסה החייבת של נישום באותה שנה או על תקרה 9,294,000 ₪ (בשנת 2021) לפי הנמוך שביניהם.
תרומה שעולה על התקרה לזיכוי באותה שנה או אם היה הפסד באותה שנה, יינתן בגינה זיכוי ממס ב- 3 שנות מס הבאות בזו אחר זו ובלבד שלא יינתן זיכוי בכל אחת מ-3 שנות מס כאמור, בשל סכום כולל של תרומות העולה על התקרה לזיכוי.
הסכומים המעודכנים לגבי כל שנת מס מצויים בחוברת "דע זכויותיך וחובותיך" .

מידע בנוגע להחזקת בן משפחה במוסד:

תשובה:

בהתאם לסעיף 44 לפקודת מס הכנסה, כאשר משולם למוסד מיוחד בגין החזקה של ילד, בן זוג או הורה משותק לחלוטין, מרותק למיטה בתמידות , עיוור או בלתי שפוי בדעתו, יותר זיכוי של עד 35% מאותו חלק מהסכומים ששולמו, העולה על 12.5% מהכנסתך החייבת. בהוצאות נכללים כל הסכומים ששולמו בעד ההחזקה במוסד, כולל טיפול רפואי מצד המוסד.
יצוין כי הזיכוי לפי סעיף זה מותנה בהגשת תעודה רפואית לפי העניין (טופס 127), אישורים על עמידה בתשלומים ובמקרה של הורה גם הצהרת הורה בדבר מי מילדיו זכאי לזיכוי זה.
זיכוי לפי סעיף זה יינתן רק אם הכנסתו החייבת של נטול היכולת לא עלתה על תקרת הכנסה (169,000 ₪ בשנת 2021) ואם יש לו בן זוג הכנסתם החייבת המשותפת לא עלתה על תקרה (270,000 ₪ בשנת המס 2021).
הכנסה חייבת – במקרה זה לרבות הכנסה פטורה עפ"י דין.
להורדת טופס 116א – בקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת
מדריך זכויות מס לאנשים עם מוגבלות

קיבלתי הודעה על החזר מס. כיצד אני מעדכן את חשבון הבנק? כתובת ומגורים?

תשובה:

עליך לפנות למחלקת הגביה בפקיד השומה האזורי בצירוף דוגמת שיק של חשבון הבנק שאליו הנך מעוניין לקבל את ההחזר.
כמו כן, ניתן להחתים את ההודעה שקיבלת בבנק ולהעבירה לפקיד השומה.

מהו החזר מס?

תשובה:

באפשרותך לקבל מידע כללי במדריך להגשת בקשה להחזר מס.

מי שאינו חייב בהגשת דוח יכול להגיש בקשה להחזר מס. 

בקשה זו נעשית לגבי כל שנת מס בנפרד, ניתן להגיש בקשות לא יאוחר מתום 6 שנים לאחר שנת המס. 

שכירים צריכים להגיש בקשה להחזר מס על גבי טופס 0135 ולצרף את המסמכים הנדרשים כפי שמוסבר במדריך. 

פקיד השומה רשאי לעכב החזר מס מהסיבות הרשומות בחוק.

באפשרותך להשתמש בסימולטור לחישוב מס הכנסה שנתי לשכירים.

חשוב לדעת! – משהוגשה בקשה להחזר מס, לא ניתן לבטלה.

 

כמה זמן אורך הטיפול בהחזר מס?

תשובה:

בהתאם לסעיף 160 לפקודת מס הכנסה, באם מדובר באדם שלא חייב בהגשת דוחות ההחזר צריך להיעשות תוך שנה מיום שנערכה שומה או תוך שנתיים מתום השנה שבה שולם המס – לפי המאוחר.
בהתאם לסעיף 159 א' לפקודת מס הכנסה אם מדובר באדם שחייב בהגשת דו"ח, ההחזר אמור להיות מוחזר תוך 90 יום מיום קבלת הדוח במשרד השומה או ביום 31 ביולי בשנת המס שלאחר שנת המס שלגביה הוגש הדו"ח – לפי המאוחר.
נציין כי להחזר המס יצורפו הפרשי הצמדה וריבית.

איזה הטבה במס יש לאב בגין "פעוט" (ילד שטרם מלאו לו 6 שנים בשנת המס)?

תשובה:

לכל האבות לפעוטות יינתנו נקודות זיכוי, כמפורט להלן : אחת וחצי נקודות זיכוי בשנת לידתו של הפעוט ושתיים וחצי נקודות  זיכוי בשנות המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנה שבה מלאו לפעוט חמש. ההטבה במס באה לידי ביטוי בהפחתה של ערך סה"כ נקודות הזיכוי מהמס החל בהתאם להכנסה, כשערכה של כל נקודת זיכוי 218 ₪ בשנת המס 2021.
קישור למדריך הטבות במס להורים עם ילדים קטנים 
קישור לסימולטור – מחשבון נקודות זיכוי על בסיס מצב משפחתי (בלבד)

ממתי ניתנת לאימהות "נקודת זיכוי נוספת" בגין כל ילד?

תשובה:

החל מיום 1.1.12 ניתנת לאימהות נקודת זיכוי נוספת בגין כל ילד עד גיל 5 . נקודת הזיכוי ניתנת לאם משנת המס שלאחר לידתו של הילד ועד לשנת המס שבה מלאו לילד חמש שנים (זאת בנוסף לנקודות הזיכוי הרגילות להן זכאיות האימהות בגין כל ילד).
מהטבה זו ייהנה גם הורה (גבר/אישה ) החי בנפרד וכן הורה יחיד שילדיו בחזקתו .
קישור לעלון הטבות במס להורים עובדים עם ילדים

אנו זוג עם שני ילדים : ילד בגיל 4 וחצי ובת בגיל 3, רצינו לדעת מה הטבת המס המגיעה לנו בגין ילדנו?

תשובה:

לאם מגיעות 4 נקודות זיכוי – שתיים עבור כל ילד, לאב מגיעה נקודת זיכוי אחת בגין "פעוט" (ילד שטרם מלאו לו 4 שנים)

קישור לעלון הטבות במס להורים עובדים עם ילדים

אני אב לשני ילדים : אחד בן שנתיים והשני בן שש ומשתכר כ- 5,000 ₪ לחודש ובמשכורת כזו אני לא מגיע לסף המס – איזו הטבה במס מגיעה לי?

תשובה:

מאחר ונקודות הזיכוי מופחתות מהמס בו חייב הנישום, הרי שבמקרה שלך, מאחר ואינך משלם מס לא תוכל ליהנות מנקודות הזיכוי . יחד עם זאת, אנו מציעים לך לבדוק את זכאותך לקבלת "מענק הכנסה" במסגרת חוק מס הכנסה שלילי, הנותן מענה לעובדים המשתכרים בין 2,040 ל-6,043 ₪ להורים לילד או שניים או המשתכרים עד 6,646 ₪ להורים לשלושה ילדים ומעלה.

קישור לעלון הטבות במס להורים עובדים עם ילדים

אני שכירה עם שלושה ילדים , והכנסתי נובעת מכמה מקורות ומדי שנה מגישה בקשה לתיאום מס – האם אקבל את נקודות הזיכוי החדשות שבהטבה להורים עובדים עם ילדים ?

תשובה:


כמובן שכן , נקודות הזיכוי בגין הילדים, כמו כל נקודות הזיכוי, נלקחות בחשבון בעת עריכת תיאום המס .

האם קיימות נקודות זיכוי בגין אדם חד-הורי?

תשובה:

בהתאם לסעיף 40(ב) לפקודת מס הכנסה, הורה החי בנפרד מבן זוגו, הנושא בכלכלת ילדיו שטרם מלאו להם 19 שנה ושאינם סמוכים על שולחנו – זכאי לנקודת זיכוי אחת.

במידה שהילדים סמוכים על שולחנך, קובע סעיף 40(ב)(1) – כי במשפחה חד הורית, יקבל ההורה עבור הילדים שנמצאים אצלו, נקודת זיכוי אחת בעד כל ילד שטרם מלאו לו 19 שנים בשנת המס, למעט ילד שנולד השנה, או שמלאו לו 18 שנים השנה, אשר עבורו תינתן חצי נקודת זיכוי בלבד. בנוסף תינתן נקודת זיכוי אחת על עצם היותו הורה במשפחה חד הורית.
לצורך מיצוי זכויותייך, עלייך לפנות אל פקיד השומה הקרוב למקום מגורייך, ולהגיש לו טופס 4440 המכונה "הצהרה בדבר נשואים החיים בנפרד" וכן אסמכתא שמתקיים הליך גירושין בין הצדדים (כגון :תביעת מזונות). את הטופס ניתן להוריד כאן.

האם גרוש שמשלם דמי מזונות עבור ילדיו ונישא לאישה אחרת, זכאי לקבל נקודת זיכוי לפי סעיף 40 וגם לפי סעיף 40 א' ?

תשובה:

גרוש שמשלם דמי מזונות עבור ילדיו ונישא לאישה אחרת, מגיע לו נקודת זיכוי לפי סעיף 40 וגם לפי סעיף 40 א לפקודת מס הכנסה.
לגרוש מגיע לקבל נקודת זיכוי עבור תשלום דמי מזונות עבור ילדיו ללא הבחנה גם אם הוא נישא לאישה אחרת.
תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת לפי סעיף 40 א אם הוא משלם מזונות לבן זוגו לשעבר (לא עבור הילדים) וזאת, רק אם הוא נשוי לבן זוג אחר.
 

כיצד ניתן לקזז הפסדים בשוק ההון ולקבל החזר מס?

תשובה:

 1. לפי הוראות סעיף 92 לפקודת מס הכנסה, הפסד הון מניירות ערך (כהגדרתם בסעיף 88 לפקודה) שנוצר בשנת המס השוטפת, שאילו היה רווח היה חייב במס, יקוזז תחילה כנגד רווח הון ראלי בשנת המס.
  ניתן לקזז הפסד הון ממכירת ני"ע ישראליים גם כנגד אלה:
  (א) הכנסה מריבית או דיבידנד מאותו ני"ע.
  (ב) ריבית או דיבידנד מני"ע אחרים – ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד אינו עולה על 25%.
 2. סעיף 92(ב) לפקודה קובע שבמידה ונוצר הפסד שלא ניתן לקזזו כולו או מקצתו בשנת המס בה נוצר, ניתן יהיה לקזזו כנגד רווח הון בלבד בשנות המס הבאות בזו אחר זו, ובלבד שהוגש לפקיד השומה דו"ח לשנת המס שבה נוצר ההפסד.
 3. במידה וההפסד נוצר ממכירת נכס מחוץ לישראל, יקוזז ההפסד, תחילה כנגד רווח הון ממכירת נכסים מחוץ לישראל .
 4. במידה ובחישוב הכנסותיך מרווחי הון נוכה מס בסכום הגבוה מחבות המס (כגון במקרה שלא הובאו בחשבון הפסדים הניתנים לקיזוז וכד'), ניתן להגיש לפקיד השומה שבאזור מגוריך בקשה להחזר מס.
 5. את הבקשה להחזר מס יש לבצע באמצעות הגשת דוח על ההכנסות שנת המס הרלוונטית על גבי טופס 1301 או 0135 בצרוף נספח ג' – פירוט רווחי /הפסדי הון שנבעו מניירות ערך. לדו"ח יש לצרף אישורים על הכנסותיך והכנסות בן/ת זוגך מכל המקורות לרבות טופסי 106 ממקומות העבודה וטופסי 867 מהבנקים לשנה הרלוונטית, המרכזים את כל הכנסותיך משוק ההון באותה שנה והמס שנוכה מהן. את הדו"ח והנספח ניתן להוריד מאתר רשות המיסים .
  החל מ – 20/10/09 ניתן להגיש טופס 1301  רק באופן מקוון (באמצעות אתר האינטרנט או באמצעות מייצג).
 6. בקשה להחזר מס ניתן להגיש עד חלוף שש שנים מתום אותה שנת מס בגינה נדרש ההחזר. את הדו"ח על צרופותיו ניתן להגיש בכל אחד ממשרדי השומה בארץ.
 7. ניתן לבדוק את הזכאות להחזר מס בטרם הגשת הדו ח ע י שימוש בסימולטור לחישוב מס הכנסה שנתי לשכירים .
 8. חומר נוסף בנושא תוכל למצוא בחוברות דע זכויותיך וחובותיך אותן ניתן לקבל במשרדי השומה הפרוסים ברחבי הארץ או באתר רשות המיסים.

לאיזה פקיד שומה/משרד אזורי אני שייך ומהן שעות הפעילות ודרכי ההתקשרות?

תשובה:

ראה שיוך ישובים, שעות פעילות ודרכי התקשרות באתר רשות המסים ב "יחידות הרשות"

אנו הורים לילדים בגילאי שנתיים , שלוש ועשר, כמה נקודות זיכוי מגיעות לנו?

תשובה:

לך כאם מגיעות סה"כ 5 נקודות זיכוי בגין הילדים לפי הפירוט הבא: 2 נקודות זיכוי לכל ילד בגין הילדים בני שנתיים ושלוש ( כאשר מלאו לילד שנתיים או שלוש בשנת המס ) ובגין הילד בן עשר נקודת זיכוי אחת .
לך כאב מגיעות 3 נקודות זיכוי נוספות בגין "פעוט" (ילד שטרם מלאו לו 4 שנים)
לפי הפירוט הבא: בגין הילד בן השנתיים – 2 נקודות זיכוי ובגין הילד בן השלוש – 1 נקודת זיכוי
קישור לעלון הטבות במס להורים עובדים עם ילדים

היכן באתר רשות המסים ניתן לבדוק האם יש לי חוב לרשויות המס?

תשובה:

לא ניתן לברר פרטים אלו דרך האתר. ניתן לפנות לפקיד השומה באזור מגוריך או למשרד השומה בו מתנהל תיקך.

מהו מענק עבודה ומי זכאי ליהנות ממנו?

תשובה:

"מענק עבודה" משולם מתוקף חוק "מענק עבודה" ומהווה תוספת הכנסה לבעלי הכנסות נמוכות.
גובה המענק יכול להגיע לאלפי שקלים חדשים בשנה.
התוכנית נועדה, בין היתר, כדי לעודד אזרחים להשתלב במעגל העבודה, להגדיל את הכנסתם הפנויה של עובדים בעלי הכנסות נמוכות ולהביא לצמצום הפערים הכלכליים בין בעלי השכר הנמוך לבין עובדים ברמות השכר הגבוהות.

קישור לדף נושא מענק עבודה

האם ניתן מענק עבודה לעובדים עם מוגבלות?

תשובה:

החוק מקל על עובדים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת, שנקבע להם "שכר מינימום מותאם" מכוח חוק שכר מינימום, כך שהם יהיו זכאים למענק גם כשהכנסתם המזכה נמוכה מזו של עובד ללא מוגבלות.

קישור לדף נושא מענק עבודה

האם אני יכול לשלוח את בת זוגתי לסניף הדואר ע"מ שתגיש עבורי את התביעה לקבלת מענק העבודה?

תשובה:

התביעה היא אישית ואין שום אפשרות להגיש תביעה עבור אדם אחר, גם לא תוך הצגת תעודה מזהה של אותו אדם ו/או ייפוי כוח ו/או כל מסמך אחר המעיד על זכותו לייצוג.
 

האם ההכנסות של בן/ת הזוג נכללות בבדיקת הזכאות למענק עבודה?

תשובה:

כן.
ראה הרחבה בשאלה "מה משפיע על גובה סכום המענק המתקבל?"

מה משפיע על גובה סכום המענק המתקבל ?

תשובה:

סכום המענק לו אתה זכאי מושפע מגובה הכנסת העבודה, הכנסות מעסק ומשלח יד, ומהכנסות נוספות שלך (שאינן ממשכורת) וכן מהכנסות בן הזוג מעבודה, מעסק ומשלח יד והכנסות נוספות. כמו כן, ממספר ילדיך וגילך .

מהי "הכנסה נוספת" לצורך מענק עבודה?

תשובה:

"הכנסה נוספת" נחשבת אחת מההכנסות הבאות:
קצבה שהיא הכנסה לפי סעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה (לדוגמא: פנסיה).
למעט קצבה המושלמת לעובד בשל נכות, אובדן כושר עבודה או מות בן/בת הזוג.
גמלת נפגעי עבודה ו/או נפגעי תאונות המשולמת ע"י המוסד לביטוח לאומי

מהם המקרים בהם יפחת מענק העבודה ?

תשובה:

גובה המענק מושפע מ"הכנסה נוספת" (שאינה הכנסת עבודה)  וגם מהכנסות בן זוגך. אם יש לך "הכנסה נוספת" או שלבן זוגך יש הכנסה ממשכורת, מעסק ומשלח יד ו/או  ה"הכנסה נוספת", גובה המענק יפחת בהתאם לגובה ההכנסות האמורות.
גובה המענק, מושפע גם מ"גמלה או תשלום להורה עצמאי", ששולמו לפי חוק הבטחת הכנסה, או לפי חוק המזונות- נוכה מסכום המענק שהוא זכאי לו ,בעד אותו חודש, סכום השווה להפרש שבין הגמלה או התשלום שהשתלמו לו בעד אותו חודש לפי הוראות חוק הבטחת הכנסה (הוראת שעה ותיקוני חקיקה) (תיקון) התשע"ט -2019 ובין הגמלה או התשלום שהיו משתלמים לו לולא החוק האמור, ולא יותר מגובה המענק שהוא זכאי לו בעד אותו חודש.

כיצד לנהוג במקרה שלתובע מענק עבודה אין חשבון בנק?

תשובה:

ניתן לפתוח חשבון בנק בנאמנות ספציפית כאשר התובע הינו "הנהנה" היחיד בחשבון והאדם הנוסף הינו  "הנאמן" היחיד בחשבון.

האם דמי לידה ותקופת לידה והורות נכללים בחישוב הזכאות למענק עבודה?

תשובה:

כן, הכנסות מדמי הלידה ותקופת לידה והורות שבעדה משתלמים דמי לידה לפי סימן ג' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי נכללים בבדיקת הזכאות לקבלת מענק עבודה.

האם גמלת שמירת הריון ותקופת שמירת הריון נכללים בחישוב הזכאות למענק עבודה?

תשובה:

כן,  הכנסות מגמלת שמירת הריון ותקופת שמירת הריון שבעדה משתלמת גמלה לשמירת הריון לפי סימן ה' בפרק ג' לחוק הביטוח הלאומי נכללים בבדיקת הזכאות לקבלת מענק עבודה.

האם יינתנו הטבות מיוחדות לרכב היברידי?

תשובה:

כן. רכב היברידי שהציון הירוק שלו אינו עולה על 130 נקודות, יקבל מס קניה בשיעור 30% במקום 90%, במקום הטבה שקלית קצובה. כמו כן, לגבי עובד שכיר או עצמאי המחזיקים ברכב צמוד היברידי (ללא קשר לדרגת הזיהום), זקיפת שווי השימוש תהיה נמוכה ב- 500 ש"ח בהשוואה לזקיפת שווי שימוש עבור רכב רגיל במחיר דומה.

מהו אופן חישוב גובה המס שיש לנכות מהשכר?

תשובה:

 • חישוב המס שיש לנכות משכר העובד נעשה באופן הבא:
 1. יש לחשב את ההכנסה ברוטו החייבת במס (סך כל התשלומים וההטבות ששולמו לעובד פחות אותם תשלומים הפטורים ממס). חישוב המס ייעשה על פי מדרגות המס.
 2. לאחר שחושב גובה המס השנתי, יש להפחית ממנו את הזיכויים ממס שהעובד זכאי להם, כגון: 

דוגמה

 • שכרו של עובד הוא 5,300 ש"ח לחודש (63,600 ש"ח לשנה).

השכר ממוסה על פי מדרגת המס הראשונה (10%). סך המס שעליו לשלם לפני הזיכויים הוא 6,360 ש"ח (לפי החישוב: 10% X‏ 63,600 ש"ח).

העובד זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי, ששווין הוא 5,886 ש"ח לשנה.

הזיכוי בגין ההפרשות לביטוח הפנסיוני מסתכם ב-1,335.6 ש"ח (העובד מפריש 6% מהשכר, שהם 3,816 ש"ח, והזיכוי הוא 35% מתוך ההפרשות, כלומר 1,335.6 ש"ח (לפי החישוב 3,816 X‏ 35%).

סה"כ הזיכויים ממס הכנסה מסתכמים ב-7,221.6 ש"ח (5,886 + 1,335.6).

שווי הזיכויים הכולל גבוה מסכום המס המקורי שעליו לשלם, ולכן הוא לא ישלם מס הכנסה כלל.

חישוב מס הכנסה עבור שכר הנמוך מ-8,700 ש"ח לחודש

עובד המשתכר פחות מ-8,700 ש"ח לחודש (104,400 ש"ח לשנה), זכאי לזיכוי מלא עבור ההפרשות לביטוח פנסיוני, בתנאי שהן לא עולות על 7% מהשכר.

דוגמה

 • שכרו החודשי של עובד הוא 7,100 ש"ח. בנוסף הוא מקבל הוצאות נסיעה בסך 300 ש"ח בחודש.

ההכנסה השנתית החייבת במס היא 88,800 ש"ח. (7,400 ש"ח לחודש X‏12 חודשים = 88,800 ש"ח).

הפרשות העובד לביטוח פנסיוני הסתכמו ב-5,112 ש"ח, שהם 6% משכר העבודה. (6% X‏ 7,100 ש"ח לחודש X‏12 = 5,112 ש"ח).

העובד זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי, ששווין (נכון לשנת 2021) הוא 5,886 ש"ח לשנה.

מס ההכנסה שיש לנכות משכר העובד יחושב באופן הבא:

  • ההכנסה החייבת במס של העובד היא 88,800 ש"ח.
  • 75,960 ש"ח הראשונים ימוסו על פי מדרגת מס הראשונה (10%). סה"כ 7,596 ש"ח (10% X‏ 75,960).
  • יתרת המשכורת (12,840 ש"ח) תמוסה על פי מדרגת המס השנייה (14%). סה"כ 1,797.6 ש"ח (14% X‏ 12,840).
  • סה"כ מס הכנסה לפני זיכויים: 9,393.6 ש"ח (7,596 + 1,797.6).
  • מהמס שחושב יש להפחית את הזיכויים שהעובד זכאי להם:
   1. 2.25 נקודות זיכוי – 5,886 ש"ח.
   2. עבור הפרשות העובד לביטוח פנסיוני הוא זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 35% מסך ההפרשות. שווי הזיכוי של העובד הוא 1,789.2 ש"ח (לפי החישוב: 35% X‏ 5,112 ש"ח).

סה"כ מס הכנסה, שיש לנכות משכר העובד בשנת 2021: 1,718.4 ש"ח או ניכוי חודשי של 143.2 ש"ח לחודש.

חישוב מס הכנסה עבור שכר הגבוה מ-8,700 ש"ח לחודש

 • עובד המשתכר מעל 8,700 ש"ח לחודש זכאי לזיכוי ממס הכנסה בגין הפרשות לביטוח פנסיוני של עד 7,308 ש"ח בשנה. כל סכום מעל לתקרה זו שיופרש לביטוח פנסיוני לא ייהנה מזיכוי במסגרת המשכורת.

דוגמה

 • עובד משתכר 20,000 ש"ח בחודש, שהם 240,000 ש"ח בשנה.

נניח לצורך החישוב כי כל רכיבי השכר שלו מבוטחים בביטוח הפנסיוני (ולא רק השכר הממוצע).

הפרשות העובד לביטוח פנסיוני הן 6% מהשכר, ומסתכמות ב-14,400 ש"ח (6% X‏ 240,000). מכיוון שסכום זה עולה על התקרה המקסימלית שעבורה ניתן לקבל זיכוי ממס, העובד יהיה זכאי לזיכוי רק עבור הסכום שאינו עולה על התקרה של 7,308 ש"ח.

העובד זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי (בשל היותו תושב ישראל) בשווי 5,886 ש"ח לשנה.

 • מס ההכנסה יחושב אופן הבא:
  • 74,640 ש"ח הראשונים ימוסו על פי מדרגת המס הראשונה (10%). סה"כ 7,464 ש"ח (10% X‏ 74,640).

יתרת השכר החל מסך 74,641 ש"ח ועד 107,040 ש"ח (סה"כ 32,500 ש"ח) תמוסה על פי מדרגת המס השנייה (14%). סה"כ 4,550 ש"ח (14% X‏ 32,500).

יתרת השכר הנוספת מסכום של 107,041 ש"ח ועד 171,840 ש"ח (סה"כ 64,800 ש"ח) תמוסה על פי מדרגת המס השלישית (20%). סה"כ 12,960 ש"ח (20% X‏ 64,800).

יתרת השכר הבאה מסכום של 171,841 ש"ח עד 238,800 ש"ח (סה"כ 66,960 ש"ח) תמוסה על פי מדרגת המס הרביעית (31%). סה"כ 20,757.6 ש"ח (31% X‏ 66,960).

יתרת השכר הבאה מסכום של 238,801 ש"ח עד 240,000 ש"ח (סה"כ 1,200 ש"ח) תמוסה על פי מדרגת המס החמישית (35%). סה"כ 420 ש"ח (35% X‏ 1,200).

סה"כ מס הכנסה שנתי לפני זיכויים: 46,151.6 ש"ח.

מהמס שחושב יש להפחית את הזיכויים שלהם זכאי העובד:

   1. 2.25 נקודות זיכוי – 5,886 ש"ח.
   2. זיכוי בגין הפרשות לביטוח פנסיוני (35% מתוך הסכום המקסימלי המאפשר זיכוי) – 2,557.8 ש"ח (לפי החישוב: 35% X‏ 7,308ש"ח).

סה"כ המס שיש לנכות משכר העבודה של העובד הוא 37,707.8 ש"ח, או ניכוי חודשי של 3,142.32 ש"ח לחודש.

אם מדובר בעובדת, היא זכאית למחצית נקודת זיכוי נוספת בסך 1,308 ש"ח לשנה, וסה"כ המס שיש לנכות משכרה הוא 36,399.8 ש"ח לשנה (3,033.32 ש"ח לחודש).

 • אם העובד/ת זכאי לנקודות זיכוי נוספות, יש להפחית אותן מגובה המס שהוא צריך לשלם.
 • כמו כן החוק מקנה הטבות מס נוספות לשכירים המפקידים באופן עצמאי סכומים נוספים לביטוח הפנסיוני מעבר לסכומים המופרשים דרך המשכורת.

חשוב לדעת

חישוב מס ההכנסה נעשה על בסיס שנתי מכל מקומות העבודה של העובד.

אם לעובד ישנן הכנסות נוספות מלבד שכר העבודה, שאינן קשורות לעבודתו, (למשל: ריבית מפיקדונות ותוכניות חסכון בבנק, זכויות במפעל הפיס או הכנסות משכר דירה), הוא עשוי להיות חייב בתשלום מס הכנסה גבוה יותר מזה שנוכה לו משכר העבודה. לשם כך עליו להגיש דו"ח שנתי לפקיד השומה.

במקרה שהעובד מפריש גם באופן עצמאי לביטוח פנסיוני, הוא עשוי להיות זכאי לזיכוי ממס הכנסה, אולם הזיכוי לא ייעשה במסגרת חישוב השכר, אלא באמצעות הגשת בקשה להחזר מס.

✔️ האם כדאי להגיש בקשה להחזר מס לבד – בצורה עצמאית ?

אף על פי שאפשר להגיש את הבקשה להחזר מס בצורה עצמאית, שכירים רבים בוחרים להגיש את הבקשה להחזר מס באמצעות פנייה ליעוץ מקצועי וליווי צמוד לאורך תהליך הגשת הבקשה להחזר מס. מאחר שהסכומים העשויים להתקבל כתוצאה מהגשת החזר המס הינם סכומים גבוהים ועשויים להגיע עד לסך של עשרות אלפי שקלים החזר מס, באופן מצטבר על פני מספר שנים, חשוב מאוד לציין כי חובה עלינו להגיש את הטפסים באופן המדויק והמקצועי ביותר, על מנת להצליח לקבל את החזר המס המקסימלי עבורנו במסגרת החוק.

שכירים רבים חוששים מההתעסקות הפרוצדורלית והבירוקרטיה עם מס הכנסה, דבר הגורם לשכירים רבים להעדיף שירות של איש מקצוע לביצוע תהליך הגשת הבקשה להחזר מס. בנוסף לאמור, מערכת חוקי המס המסובכת והמורכבת מקשה גם על שכירים אלו המבקשים להגיש את הטפסים להחזר המס לרשות המיסים באופן עצמאי. לכן פנייה לאיש מקצוע מנוסה עשויה למנוע מכם הרבה סיבוכים בבואכם להגיש בקשה להחזר מס.

✔️ אז למי כדאי לפנות לביצוע הגשת הבקשה להחזר מס  ?                                                                                        

השירות הארצי להחזרי מס – My Tax Refund כאן בשבילכם !

בנינו "שאלון בדיקת זכאות להחזר מס" ייחודי, מקצועי, מעמיק ומקיף על מנת למקסם את החזר המס שלכם במסגרת החוק. לאחר שתמלאו את הפרטים שלכם בשאלון החזר המס, אנו נבצע אבחון ראשוני לגבי זכאותכם להחזר מס, טובי המומחים ואנשי המקצוע העומדים לרשותכם יעברו באופן ידני על השאלון להחזר מס שמילאתם ויוודאו שלא התפספס בטעות אף סעיף, מכיוון שכל סעיף בשאלון החזר המס יתכן ושווה כסף רב עבורכם. הבדיקה לעניין גובה החזר המס שלכם הינה ללא תשלום וללא התחייבות מצדכם, אנו לא גובים דמי פתיחת תיק וכו'. ביחד עם אנשי המקצוע שלנו תוכלו להגיש את הבקשה להחזר מס דרכנו, כאשר כל השירות מבוצע אונליין, מבלי שתצטרכו אפילו לצאת מהבית והכל ברמה מקצועית גבוהה, ביעילות וביסודיות.

✔️ אז למה אתה מחכים ? צרו איתנו קשר עוד היום  !                                                                

      ונשמח שתהיו חלק ממעגל הלקוחות המרוצים שלנו !

שאלות ותשובות – מיסוי שכירים