חישוב מס הכנסה שנתי לשכירים

חישוב מס הכנסה שנתי לשכירים

הקדמה

מס הכנסה המנוכה משכרו של עובד מחושב על בסיס שנתי.

על הכנסות שאינן שכר עבודה (כמו: ריבית מתוכניות חסכון או זכיות במפעל הפיס) מנוכה מס הכנסה שלא דרך השכר.

כדי שמעסיק יוכל לנכות את שיעורי המס הנכונים על העובד למלא טופס 101 בכל תחילת שנת מס.

עובד שממשכורתו נוכה מס הכנסה גבוה מזה שהיה אמור לשלם, רשאי לבקש החזר מס על היתרה העודפת.

ראו שאלון בדיקת זכאות להחזר מס באתרנו.

הסבר כללי

מס הכנסה שמנוכה משכר העובד מחושב על בסיס שנתי.

 • כדי שמעסיק יוכל לנכות את שיעורי המס הנכונים על העובד למלא טופס 101 עם תחילת העבודה ובכל תחילת שנת מס. עובד שלא ימלא טופס 101 לא יוכל ליהנות מהטבות המס השונות שהוא זכאי להן, ושיעור המס שינוכה ממשכורתו יהיה גבוה מזה שהיה מנוכה אילו מילא את הטופס.

אופן חישוב גובה המס שיש לנכות מהשכר

 • חישוב המס שיש לנכות משכר העובד נעשה באופן הבא:
 1. יש לחשב את ההכנסה ברוטו החייבת במס (סך כל התשלומים וההטבות ששולמו לעובד פחות אותם תשלומים הפטורים ממס). חישוב המס ייעשה על פי מדרגות המס.
 2. לאחר שחושב גובה המס השנתי, יש להפחית ממנו את הזיכויים ממס שהעובד זכאי להם, כגון: 

חישוב מס הכנסה עבור שכר מינימום

 • עובד המשתכר שכר מינימום חייב בתשלום מס הכנסה, אך היות שסך כל הזיכויים שהוא זכאי להם (כגון: נקודות זיכוי או זיכוי בגין הפרשות לביטוח פנסיוני) גבוהים מסכום המס שעליו לשלם, הרי שגובה המס שעליו לשלם הוא 0 ש"ח.

דוגמה

 • שכרו של עובד הוא 5,300 ש"ח לחודש (63,600 ש"ח לשנה).

השכר ממוסה על פי מדרגת המס הראשונה (10%). סך המס שעליו לשלם לפני הזיכויים הוא 6,360 ש"ח (לפי החישוב: 10% X‏ 63,600 ש"ח).

העובד זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי, ששווין הוא 5,886 ש"ח לשנה.

הזיכוי בגין ההפרשות לביטוח הפנסיוני מסתכם ב-1,335.6 ש"ח (העובד מפריש 6% מהשכר, שהם 3,816 ש"ח, והזיכוי הוא 35% מתוך ההפרשות, כלומר 1,335.6 ש"ח (לפי החישוב 3,816 X‏ 35%).

סה"כ הזיכויים ממס הכנסה מסתכמים ב-7,221.6 ש"ח (5,886 + 1,335.6).

שווי הזיכויים הכולל גבוה מסכום המס המקורי שעליו לשלם, ולכן הוא לא ישלם מס הכנסה כלל.

חישוב מס הכנסה עבור שכר הנמוך מ-8,700 ש"ח לחודש

עובד המשתכר פחות מ-8,700 ש"ח לחודש (104,400 ש"ח לשנה), זכאי לזיכוי מלא עבור ההפרשות לביטוח פנסיוני, בתנאי שהן לא עולות על 7% מהשכר.

דוגמה

 • שכרו החודשי של עובד הוא 7,100 ש"ח. בנוסף הוא מקבל הוצאות נסיעה בסך 300 ש"ח בחודש.

ההכנסה השנתית החייבת במס היא 88,800 ש"ח. (7,400 ש"ח לחודש X‏12 חודשים = 88,800 ש"ח).

הפרשות העובד לביטוח פנסיוני הסתכמו ב-5,112 ש"ח, שהם 6% משכר העבודה. (6% X‏ 7,100 ש"ח לחודש X‏12 = 5,112 ש"ח).

העובד זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי, ששווין (נכון לשנת 2021) הוא 5,886 ש"ח לשנה.

מס ההכנסה שיש לנכות משכר העובד יחושב באופן הבא:

  • ההכנסה החייבת במס של העובד היא 88,800 ש"ח.
  • 75,960 ש"ח הראשונים ימוסו על פי מדרגת מס הראשונה (10%). סה"כ 7,596 ש"ח (10% X‏ 75,960).
  • יתרת המשכורת (12,840 ש"ח) תמוסה על פי מדרגת המס השנייה (14%). סה"כ 1,797.6 ש"ח (14% X‏ 12,840).
  • סה"כ מס הכנסה לפני זיכויים: 9,393.6 ש"ח (7,596 + 1,797.6).
  • מהמס שחושב יש להפחית את הזיכויים שהעובד זכאי להם:
   1. 2.25 נקודות זיכוי – 5,886 ש"ח.
   2. עבור הפרשות העובד לביטוח פנסיוני הוא זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 35% מסך ההפרשות. שווי הזיכוי של העובד הוא 1,789.2 ש"ח (לפי החישוב: 35% X‏ 5,112 ש"ח).

סה"כ מס הכנסה, שיש לנכות משכר העובד בשנת 2021: 1,718.4 ש"ח או ניכוי חודשי של 143.2 ש"ח לחודש.

חישוב מס הכנסה עבור שכר הגבוה מ-8,700 ש"ח לחודש

 • עובד המשתכר מעל 8,700 ש"ח לחודש זכאי לזיכוי ממס הכנסה בגין הפרשות לביטוח פנסיוני של עד 7,308 ש"ח בשנה. כל סכום מעל לתקרה זו שיופרש לביטוח פנסיוני לא ייהנה מזיכוי במסגרת המשכורת.

דוגמה

 • עובד משתכר 20,000 ש"ח בחודש, שהם 240,000 ש"ח בשנה.

נניח לצורך החישוב כי כל רכיבי השכר שלו מבוטחים בביטוח הפנסיוני (ולא רק השכר הממוצע).

הפרשות העובד לביטוח פנסיוני הן 6% מהשכר, ומסתכמות ב-14,400 ש"ח (6% X‏ 240,000). מכיוון שסכום זה עולה על התקרה המקסימלית שעבורה ניתן לקבל זיכוי ממס, העובד יהיה זכאי לזיכוי רק עבור הסכום שאינו עולה על התקרה של 7,308 ש"ח.

העובד זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי (בשל היותו תושב ישראל) בשווי 5,886 ש"ח לשנה.

 • מס ההכנסה יחושב אופן הבא:
  • 74,640 ש"ח הראשונים ימוסו על פי מדרגת המס הראשונה (10%). סה"כ 7,464 ש"ח (10% X‏ 74,640).

יתרת השכר החל מסך 74,641 ש"ח ועד 107,040 ש"ח (סה"כ 32,500 ש"ח) תמוסה על פי מדרגת המס השנייה (14%). סה"כ 4,550 ש"ח (14% X‏ 32,500).

יתרת השכר הנוספת מסכום של 107,041 ש"ח ועד 171,840 ש"ח (סה"כ 64,800 ש"ח) תמוסה על פי מדרגת המס השלישית (20%). סה"כ 12,960 ש"ח (20% X‏ 64,800).

יתרת השכר הבאה מסכום של 171,841 ש"ח עד 238,800 ש"ח (סה"כ 66,960 ש"ח) תמוסה על פי מדרגת המס הרביעית (31%). סה"כ 20,757.6 ש"ח (31% X‏ 66,960).

יתרת השכר הבאה מסכום של 238,801 ש"ח עד 240,000 ש"ח (סה"כ 1,200 ש"ח) תמוסה על פי מדרגת המס החמישית (35%). סה"כ 420 ש"ח (35% X‏ 1,200).

סה"כ מס הכנסה שנתי לפני זיכויים: 46,151.6 ש"ח.

מהמס שחושב יש להפחית את הזיכויים שלהם זכאי העובד:

   1. 2.25 נקודות זיכוי – 5,886 ש"ח.
   2. זיכוי בגין הפרשות לביטוח פנסיוני (35% מתוך הסכום המקסימלי המאפשר זיכוי) – 2,557.8 ש"ח (לפי החישוב: 35% X‏ 7,308ש"ח).

סה"כ המס שיש לנכות משכר העבודה של העובד הוא 37,707.8 ש"ח, או ניכוי חודשי של 3,142.32 ש"ח לחודש.

אם מדובר בעובדת, היא זכאית למחצית נקודת זיכוי נוספת בסך 1,308 ש"ח לשנה, וסה"כ המס שיש לנכות משכרה הוא 36,399.8 ש"ח לשנה (3,033.32 ש"ח לחודש).

 • אם העובד/ת זכאי לנקודות זיכוי נוספות, יש להפחית אותן מגובה המס שהוא צריך לשלם.
 • כמו כן החוק מקנה הטבות מס נוספות לשכירים המפקידים באופן עצמאי סכומים נוספים לביטוח הפנסיוני מעבר לסכומים המופרשים דרך המשכורת.

חשוב לדעת

חישוב מס ההכנסה נעשה על בסיס שנתי מכל מקומות העבודה של העובד.

אם לעובד ישנן הכנסות נוספות מלבד שכר העבודה, שאינן קשורות לעבודתו, (למשל: ריבית מפקדונות ותכניות חסכון בבנק, זכויות במפעל הפיס או הכנסות משכר דירה), הוא עשוי להיות חייב בתשלום מס הכנסה גבוה יותר מזה שנוכה לו משכר העבודה. לשם כך עליו להגיש דו"ח שנתי לפקיד השומה.

במקרה שהעובד מפריש גם באופן עצמאי לביטוח פנסיוני, הוא עשוי להיות זכאי לזיכוי ממס הכנסה, אולם הזיכוי לא ייעשה במסגרת חישוב השכר, אלא באמצעות הגשת בקשה להחזר מס.

✔️ האם כדאי להגיש בקשה להחזר מס לבד – בצורה עצמאית ?

אף על פי שאפשר להגיש את הבקשה להחזר מס בצורה עצמאית, שכירים רבים בוחרים להגיש את הבקשה להחזר מס באמצעות פנייה ליעוץ מקצועי וליווי צמוד לאורך תהליך הגשת הבקשה להחזר מס. מאחר שהסכומים העשויים להתקבל כתוצאה מהגשת החזר המס הינם סכומים גבוהים ועשויים להגיע עד לסך של עשרות אלפי שקלים החזר מס, באופן מצטבר על פני מספר שנים, חשוב מאוד לציין כי חובה עלינו להגיש את הטפסים באופן המדויק והמקצועי ביותר, על מנת להצליח לקבל את החזר המס המקסימלי עבורנו במסגרת החוק.

שכירים רבים חוששים מההתעסקות הפרוצדורלית והבירוקרטיה עם מס הכנסה, דבר הגורם לשכירים רבים להעדיף שירות של איש מקצוע לביצוע תהליך הגשת הבקשה להחזר מס. בנוסף לאמור, מערכת חוקי המס המסובכת והמורכבת מקשה גם על שכירים אלו המבקשים להגיש את הטפסים להחזר המס לרשות המיסים באופן עצמאי. לכן פנייה לאיש מקצוע מנוסה עשויה למנוע מכם הרבה סיבוכים בבואכם להגיש בקשה להחזר מס.

✔️ אז למי כדאי לפנות לביצוע הגשת הבקשה להחזר מס ?                                                                               

השירות הארצי להחזרי מס – My Tax Refund כאן בשבילכם !

בנינו "שאלון בדיקת זכאות להחזר מס" ייחודי, מקצועי, מעמיק ומקיף על מנת למקסם את החזר המס שלכם במסגרת החוק. לאחר שתמלאו את הפרטים שלכם בשאלון החזר המס, אנו נבצע אבחון ראשוני לגבי זכאותכם להחזר מס, טובי המומחים ואנשי המקצוע העומדים לרשותכם יעברו באופן ידני על השאלון להחזר מס שמילאתם ויוודאו שלא התפספס בטעות אף סעיף, מכיוון שכל סעיף בשאלון החזר המס יתכן ושווה כסף רב עבורכם. הבדיקה לעניין גובה החזר המס שלכם הינה ללא תשלום וללא התחייבות מצדכם, אנו לא גובים דמי פתיחת תיק וכו'. ביחד עם אנשי המקצוע שלנו תוכלו להגיש את הבקשה להחזר מס דרכנו, כאשר כל השירות מבוצע אונליין, מבלי שתצטרכו אפילו לצאת מהבית והכל ברמה מקצועית גבוהה, ביעילות וביסודיות.

✔️ אז למה אתה מחכים ? צרו איתנו קשר עוד היום !                                                                

      ונשמח שתהיו חלק ממעגל הלקוחות המרוצים שלנו !

חישוב מס הכנסה שנתי לשכירים