החזר מס שבח

החזר מס שבח

.✔️ מהו החזר מס ? החזר מס הינו סכום כספי המגיע לנישום (לדוגמא: עובד שכיר) בחזרה ממס הכנסה. מפני שיש הטבות מס רבות ומגוונות, שלא בהכרח ידועות לנו כעובדים המשלמים מס, רשויות המס עשויות לגבות מאיתנו סכומים הגבוהים מהנדרש בחוק. כך נוצר מצב בו יתכן ואנו כעובדים שכירים זכאים לקבל החזר מס.

✔️ איך ניתן לקבל החזר מס ? ניתן לקבל את החזר המס באמצעות הגשת הטפסים המתאימים. חשוב לציין שניתן לבקש החזר מס רק לאחר תום שנת המס, ועד 6 שנים מתום שנת המס שעבורה מבוקש החזר המס.

✔️ החזר מס שבח:

מס השבח מתייחס לנושא הנדל"ן (נכסים דלא ניידי), מס השבח מהווה דרישת תשלום בגין הרווח שנוצר ממכירת הדירה. הרווח ממכירת הדירה מחושב ככלל, מההפרש בין מחיר קניית הדירה לבגין מחיר המכירה של הדירה.

לדוגמא, משפחה שקנתה דירת 4 חדרים במחיר 1.2 מיליון ₪ וכעת מוכרת את הדירה הזו במחיר שוק של 1.7 מיליון ₪ , הרווח על הדירה הינו 500,000 ₪ כלומר הדירה הושבחה בסכום הרווח, ומסכום הרווח ישולם מס השבח.

לאור רפורמה שביצעה המדינה בשנת 2014, המדינה הגבילה את הפטור וההקלה מס שבח שחלו בעבר. נכון להיום, הפטור ממס שבח ניתן על הדירה ראשונה, בתנאי שהיא שימשה למגורים בתקופה של 18 חודשים לפחות. למעשה, החוק קובע ששיעור מס השבח יהיה 25% מהרווח שנוצר ממכירת הדירה, והוא ישולם בכל מקרה, למעט אם מדובר כאמור בדירה ראשונה שנמכרה.

נכון לשנת 2019, חישוב מס השבח מבוצע בצמוד למדד ובקיזוז הוצאות הרכישה, הוצאות השבחת הנכס, שכ"ט עו"ד בקניית הנכס, שכ"ט המתווך, מס רכישה, הוצאות הקשורות לשיפוץ הנכס, הוצאות המשכנתא, פחת הנכס, אגרות ומיסים שונים המתייחסים לנכס הנמכר. אם בחישוב עולה כי בסופו של יום, לא קיים שבח – קריא לא קיים רווח, מכיוון שהיה קיזוז של ההוצאות השונות שהתהוו במהלך ביצוע המכירה של הנכס, בפועל לא יהיה צורך להשתמש בפטור ממס שבח. זהו עניין חשוב, מכיוון שהפטור ממס שבח הינו פטור חד פעמי ולא יהיה ניתן להשתמש בו שוב למכירת דירה נוספת בעתיד. כאמור, לא כל נישום זכאי היום לפטור ממס שבח, אי לכך המוכר נכס מחויב לבצע בדיקה האם במסגרת החוק הוא זכאי לפטור ממס שבח, במידה והתשובה חיובית, כמובן כדאי שידרוש את המגיע לו על פי החוק ויגיש בקשה להחזר מס שבח. התנאים המובאים בחוק לקבלת הפטור ממס שבח הינם:

דירת מגורים מזכה בפטור היא דירה שבנייתה הסתיימה והיא בבעלותו של אדם פרטי בלבד ששימשה בלפחות 50% משטחה למגורים ב-18 חודשים או יותר בתקופה שלפני המכירה.

החוק קובע פטור מלא וחד פעמי לכל אדם המוכר את דירתו הראשונה.

גן ילדים ובית כנסת הם חריגים בחוק והם נחשבים גם הם לדירת מגורים מזכה למרות שלא היו כאלה בפועל.

כל דירה שנרכשה אחרי 1.1.14 ואיננה עומדת בתנאים אלה תחויב במס.

מהו החישוב באופן ליניארי ואיך משתמשים בחישוב הלינארי לטובת לעניין החזר מס שבח ?

המס שבח הינו כאמור 25% מהרווח על מכירת הדירה והוא אמור להיות מקוזז עם ההוצאות שציינו קודם, המותרות בקיזוז על פי החוק.

בשנת 2014, נכנס לחוק החישוב הלינארי הקובע שמס השבח יחושב לפי התקופה שלפני והתקופה שאחרי, בשיעורי מס של  0% – 25%. לדוגמא: ליואב יש דירה שנרכשה בשנת 2000. כלומר, יואב בעל הדירה במשך 14 שנים, עד לרפורמה בשנת 2014. כעת בשנת 2021 יואב גר בדירה 21 שנים, שבע שנים מאז הרפורמה ויואב מעוניין כעת למכור את הדירה. לכן, מס השבח שצריך לשלם ילקח רק מהתקופה שאחרי הרפורמה, קריא אחרי שנת 2014. המשמעות הינה, שיואב ישלם מס שבח רק בגין שבע השנים האחרונות ולא בגין כל התקופה שבה החזיק את הדירה מאז רכישתה ועד מכירתה.

מסלולי פטור ממס שבח

חשוב להבין שאם הנכם עומדים בתנאי הפטור ממס שבח – אין לכם אפשרות לקבל החזר מס שבח. לעומת זאת, אם כבר שילמתם מס שבח מאחר ולא עמדתם בתנאי הפטור ממס שבח על פי החוק –  הנכם זכאים להגיש בקשה לקבלת החזר מה השבח ששילמתם על פי החוק.

לכן, אם הדירה הנמכרת עומדת בתנאי "דירת מגורים מזכה", ניתן לבחור באחד ממסלולי הפטור ממס שבח.

נכון להיום, המדינה מעניקה הטבה למוכרי הדירות, קריא, בעל דירה יחידה שיש לו זכויות של עד שליש בדירה נוספת, עדין יוכל ליהנות ממכירת הדירה היחידה שלו בפטור מלא ממס שבח.

בנוסף, גם דירה שהתקבלה בירושה, תוכל להימכר בפטור מלא ממס שבח, בעל דירה יחידה שבנוסף קיבל דירה אחרת בירושה עומד בתנאי הפטור ממס שבח למכירת דירתו היחידה שבבעלותו. יש לציין שבנושא הפטור בירושה, לפני הזכאות לפטור יש לבחון האם היורש עומד בתנאים שקבע החוק, קריא בן זוג, צאצא של המוריש וכן המוריש היו הבעלים של הדירה הזו בלבד ושאם היו בחיים והיו מוכרים את דירתם, היו עומדים בעצמם בתנאי הפטור ממס שבח על מכירת דירתם.

פטור נוסף וחד פעמי הינו בגין מכירת שתי דירות. תושב ישאל זכאי לפעם אחת שבה יכול למכור שתי דירות יחד ולקבל פטור ממס שבח, אך בתנאי שמהמכירה נועדה לצורך של רכישת דירה חלופית עבורו ובתנאי שהשווי של הדירה הינו לפחות שלושת רבעי מהשווי של שתי הדירות שנמכרו.

פטור נוסף הינו כאשר אין תמורה על הדירה. לדוגמא, העברת דירה במתנה לאדם קרוב משפחה. במקרה זה, הקונה ישלם רק שליש מהמס על רכישת דירה. משנת 2014 צומצמו ההגדרות למקרה זה כאשר העברת דירה במתנה בין אחים הינה פטורה ממס שבח, אבל בתנאי שהנכס מועבר ללא תמורה אחרת או בירושה מהורי האחים, כאשר אח אחד שוהה בדירה ומעביר אותה לאחיו. מקבל המתנה זכאי לפטור מס שבח אם ימכור את הדירה, אבל בתנאי ששהה בה באופן קבוע שלוש שנים, או שהה בה לסירוגין במשך ארבע שנים. בכל המובאים לעיל מגיע לנישום החזר מס שבח, על פי החוק.

מהי הגנה ליניארית ? ומדוע היא חשובה לכם ?

החל מ – 1.1.18, חל שיעור מס מחדש על מכירת דירות מגורים מזכות, כאשר חלק ממוכרי הדירות זכאים לקבל פטור בהתבסס על עמידה בקריטריונים מסוימים המובאים בחוק וחלקם יחויבו במס שבח – ליניארי. הבדיקה לעמידה בפטור ממס שבח זה, תתבצע לפי יום המכירה של הדירה.

אם עד יום לפני המכירה עוד החזקתם בשתי דירות וביום שאחרי המכירה החזקתם דירה אחת – אתם עומדים בתנאי הפטור. אך חשוב לדעת, האם הדירה שנמכרה אכן נמכרה בתום 18 חודשי מגורים ומה השווי שלה היום.

חשוב להדגיש, כי לפטור ממס שבח יש תקרה מסוימת המובאת בחוק, תקרת מס השבח קובעת עד סכום מסוים שבו ניתן לקבל פטור ממס שבח, זיכוי או הטבה – מדובר בתקרה של 4.5 מיליון ₪. כלומר, אם בבעלותכם דירה יחידה שעומדת בכל התנאים לקבלת הפטור ממס שבח, אבל שוויה הינו 4.5 מיליון ש"ח או יותר, תחויבו על פי החוק לשלם על דירה זו מס שבח.

אז מי הם הנישומים – הזכאים להחזרי מס שבח ?

לדוגמא: זוגות המחלקים את תשלום מס השבח ביניהם, נישומים המבצעים פריסת שבח תוך ניצול מדרגות מס או נקודות זיכוי, נישומים המבצעים קיזוזי הפסדים, העומדים בהקלות שונות כפי שהוחלט על ידי רשות המיסים, העומדים בפטורים או הקלות קבועים לפי תקנון מיסוי מקרקעין, בעלי יכולת לניצול שיעורי מס היסטוריים,בעלי יכולת לניצול הטבות מס שונות שניתנו להם ביחס לרכישה או מכירת דירה בתקופות מוגדרות, נישומים העורכים חישובי מס המיטביים עמם במסגרת החוק.

סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין קובע, כי מנהל מס שבח רשאי לתקן טעות בשומה ומכל סיבה שהיא: עובדתית, משפטית, חישובית ועוד. את השומה ניתן לתקן תוך ארבע שנים מיום אישור השומה העצמית או קביעת השומה לפי דין.

בנוסף חשוב לציין את סעיף 160 לפקודת מס הכנסה, הקובע כי תחת הנסיבות והתנאים המתאימים ניתן לדרוש החזר מס עד שש שנים רטרואקטיבית ואת סעיף 147 לפקודת מס הכנסה המקנה לרשות המיסים יכולת למעשה "לפתוח" שומות סגורות במקרים מסוימים המובאים בחוק.

מכרתם נכס, קרקע, חנות או דירה בשש השנים האחרונות ? יתכן ונוכה לכם מס שבח וכעת ייתכן ומגיע לכם החזר מס שבח ! גירושין בין בני זוג, קיזוז הפסדים, קבלת דירה בירושה, ניצול נקודות זיכוי ועוד סיבות נוספות – יכולים לאפשר לכם לקבל סכום כסף גדול מאוד בחזרה בגין החזר מס שבח.

✔️ האם כדאי להגיש בקשה להחזר מס לבד – בצורה עצמאית ?

אף על פי שאפשר להגיש את הבקשה להחזר מס בצורה עצמאית, שכירים רבים בוחרים להגיש את הבקשה להחזר מס באמצעות פנייה ליעוץ מקצועי וליווי צמוד לאורך תהליך הגשת הבקשה להחזר מס. מאחר שהסכומים העשויים להתקבל כתוצאה מהגשת החזר המס הינם סכומים גבוהים ועשויים להגיע עד לסך של עשרות אלפי שקלים החזר מס, באופן מצטבר על פני מספר שנים, חשוב מאוד לציין כי חובה עלינו להגיש את הטפסים באופן המדויק והמקצועי ביותר, על מנת להצליח לקבל את החזר המס המקסימלי עבורנו במסגרת החוק.

שכירים רבים חוששים מההתעסקות הפרוצדורלית והבירוקרטיה עם מס הכנסה, דבר הגורם לשכירים רבים להעדיף שירות של איש מקצוע לביצוע תהליך הגשת הבקשה להחזר מס. בנוסף לאמור, מערכת חוקי המס המסובכת והמורכבת מקשה גם על שכירים אלו המבקשים להגיש את הטפסים להחזר המס לרשות המסים באופן עצמאי. לכן פנייה לאיש מקצוע מנוסה עשויה למנוע מכם הרבה סיבוכים בבואכם להגיש בקשה להחזר מס.

✔️ אז למי כדאי לפנות לביצוע הגשת הבקשה להחזר מס ?

השירות הארצי להחזרי מס – My Tax Refund כאן בשבילכם !      

בנינו "שאלון בדיקת זכאות להחזר מס" ייחודי, מקצועי, מעמיק ומקיף על מנת למקסם את החזר המס שלכם במסגרת החוק. לאחר שתמלאו את הפרטים שלכם בשאלון החזר המס, אנו נבצע אבחון ראשוני לגבי זכאותכם להחזר מס, טובי המומחים ואנשי המקצוע העומדים לרשותכם יעברו באופן ידני על השאלון להחזר מס שמילאתם ויוודאו שלא התפספס בטעות אף סעיף, מכיוון שכל סעיף בשאלון החזר המס יתכן ושווה כסף רב עבורכם. הבדיקה לעניין גובה החזר המס שלכם הינה ללא תשלום וללא התחייבות מצדכם, אנו לא גובים דמי פתיחת תיק וכו'. ביחד עם אנשי המקצוע שלנו תוכלו להגיש את הבקשה להחזר מס דרכנו, כאשר כל השירות מבוצע אונליין, מבלי שתצטרכו אפילו לצאת מהבית והכל ברמה מקצועית גבוהה, ביעילות וביסודיות.

✔️ אז למה אתה מחכים ? צרו איתנו קשר עוד היום !

  ונשמח שתהיו חלק ממעגל הלקוחות המרוצים שלנו !   

              

החזר מס שבח