החזרי מס לתושב בישוב ספר

החזרי מס לתושב בישוב ספר

✔️ מהו החזר מס ? החזר מס הינו סכום כספי המגיע לנישום (לדוגמא: עובד שכיר) בחזרה ממס הכנסה. מפני שיש הטבות מס רבות ומגוונות, שלא בהכרח ידועות לנו כעובדים המשלמים מס, רשויות המס עשויות לגבות מאיתנו סכומים הגבוהים מהנדרש בחוק. כך נוצר מצב בו יתכן ואנו כעובדים שכירים זכאים לקבל החזר מס.

✔️ איך ניתן לקבל החזר מס ? ניתן לקבל את החזר המס באמצעות הגשת הטפסים המתאימים. חשוב לציין שניתן לבקש החזר מס רק לאחר תום שנת המס, ועד 6 שנים מתום שנת המס שעבורה מבוקש החזר המס.

✔️ החזרי מס לתושב בישוב ספר:

תושבים המתגוררים לפחות 12 חודשים ברציפות ביישוב מתוך רשימת היישובים שנקבעת מדי שנה זכאים לזיכוי ממס על הכנסה עד לתקרה שנקבעה לכך.

הזיכוי ניתן רק על מס המוטל על הכנסה מיגיעה אישית ולא על מס המוטל על הכנסות אחרות.

הטופס הנדרש להגשת הבקשה להחזר מס הינו טופס 1312א' – אישור תושבות. (אישור תושבות חתום על-ידי הרשות המקומית).

תושבים המתגוררים ביישוב מתוך רשימת היישובים שנקבעת מדי שנה זכאים לזיכוי ממס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישית (משכורת, פנסיה, הכנסה מעסק לעצמאים, תשלומים מקופות גמל, מענק פרישה וכו'), עד תקרה מסוימת. שיעור הזיכוי והתקרה משתנים מיישוב ליישוב.

הזכאות ניתנת רק למי שמרכז חייהם הוא באותו יישוב, ומוענקת לאחר שהשלים 12 חודשי מגורים ביישוב, רטרואקטיבית ליום תחילת מגוריהם ביישוב.

תושבים של יישוב שנכלל ברשימת הישובים בשנה מסוימת אך הוצא ממנה לאחר מכן עשויים להיות זכאים בתנאים מסוימים להמשך ההטבה במשך 2 שנות מס נוספות.

מי זכאי?

תושבי יישוב הנכלל ברשימת היישובים המזכים בהטבה.

מי שהתגוררו לפחות 12 חודשים ברציפות באחד מהיישובים המפורטים ברשימה שנקבעה לגבי אותה שנת מס (או בכמה מהם בתנאי שתקופת המגורים הרציפה בהם הייתה לפחות 12 חודשים), זכאים לזיכוי ממס הכנסה עבור אותה שנה. גובה הזיכוי והתקרה נקבעים בהתאם ליישוב.

מי שהתגוררו ביישוב במשך כל שנת המס יהיו זכאים למלוא ההטבה.

מי שהתגוררו ביישוב רק בחלק משנת המס (למשל, אם עברו להתגורר ביישוב באמצע השנה או עזבו את היישוב במהלך השנה), יהיו זכאים באותה שנה רק לחלק היחסי של ההטבה בהתאם למשך מגוריהם ביישוב באותה שנה (וכל עוד התגוררו לפחות 12 חודשים ברציפות ביישוב).

לדוגמא, עובד שהתגורר ביישוב המזכה בהטבה במשך חצי שנה מתוך שנת מס מסוימת, יהיה זכאי למחצית הזיכוי ועד למחצית התקרה שזכאי להם מי שהתגורר כל השנה באותו יישוב.

תושבי יישוב שהוצא מרשימת היישובים המזכים בהטבה

תושבים של יישוב שהיה בשנת מס מסוימת ברשימת היישובים המזכים בהטבה, ולאחר מכן לא נכלל עוד ברשימת היישובים, יהיו זכאים להמשיך ולקבל את ההטבה בשנת המס שבה היישוב חדל לזכות בהטבה וגם בשנת המס שלאחריה, בתנאי שהם עונים על 2 התנאים הבאים:

הם התגוררו ביישוב במשך כל שנת המס האחרונה שבה נכלל היישוב ברשימת היישובים המזכים בהטבה.

הם התגוררו ביישוב במשך כל שנת המס שלגביה הם מבקשים את הזיכוי.

מי לא זכאי ?

מי שהתגוררו פחות מ-12 חודשים ברציפות ביישוב, לא יהיו זכאים להטבה.

הזכאות ניתנת רק למי שמרכז חייהם הוא ביישוב המזכה. כך למשל, מי שעובדים בתל-אביב ומתגוררים בה בדירה שכורה, אך חוזרים מדי סוף שבוע למשפחתם בקריית שמונה, אינם זכאים להטבה.

תושבי אילת זכאים לזיכוי ממס בשיעור של 10% על הכנסה שצמחה או הופקה באזור אילת או באזור חבל אילות בלבד, וזאת עד להכנסה של 242,520 ש"ח ברוטו, נכון לשנת 2020.

ההטבה לתושבי אילת ניתנת על-פי סעיף 11 לחוק אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים), תשמ"ה-1985.

לצורך הטבה זו בלבד (החל מה-01.01.2016), מתייחסים גם אל הכנסה מקצבת פנסיה כהכנסה שצמחה או הופקה באילת (אם מקבלי הקצבה הם תושבי אילת), ומסכום מס ההכנסה שמוטל על הקצבה ינוכה הזיכוי בשיעור 10% עד לתקרה שצוינה.

ניתן לממש את הזכות רק לאחר שחלפו 12 חודשים מאז תחילת המגורים ביישוב.

עובדים שהתחילו להתגורר ביישוב בשנת מס מסוימת והשלימו את 12 חודשי המגורים לאחר שנת המס, יגישו לגבייה בקשה להחזר מס, שאליה יצרפו את טופס אישור התושבות.

זכאות רטרואקטיבית ומעבר בין יישובים

הזכאות מוענקת בפועל רק לאחר שהתושבים השלימו 12 חודשי מגורים ביישוב, אך היא ניתנת רטרואקטיבית מיום תחילת מגוריהם ביישוב.

לדוגמא, עובד שהחל לגור ביישוב המזכה בהטבה ביום 01.01.2015, והשלים 12 חודשי מגורים ביישוב ב-01.01.2016, יהיה זכאי להטבה בדיעבד על כל שנת 2015.

הזכאות מוענקת גם אם התושבים עברו להתגורר ביישוב באמצע השנה ולא בתחילתה (ובתנאי שהשלימו 12 חודשי מגורים רצופים), כלומר השלימו 12 חודשי מגורים בשנת המס שלאחר מכן.

במקרה כזה הם יהיו זכאים לקבל את ההטבה רטרואקטיבית על שנת המס שבה עברו להתגורר ביישוב (הזכאות היא בחלק יחסי למשך המגורים שלהם באותה שנה ביישוב). לשם כך יהיה עליהם להגיש בקשה להחזר מס הכנסה.

מי שהתגוררו ביישוב הנכלל ברשימת היישובים שמעניקים זיכוי, ועברו להתגורר ביישוב אחר שגם הוא ברשימת היישובים המזכים, יהיו זכאים לזיכוי ממס אם השלימו 12 חודשי מגורים במצטבר בשני היישובים, גם אם התגוררו פחות משנה בכל אחד מהיישובים בנפרד.

מומלץ כאמור, למתגוררים בישוב ספר או שהתגוררו בעבר בישוב ספר, שלמעשה לא קיבלו במהלך השש שנים האחרונות את הטבת המס המגיעה להם על פי החוק, להגיש בקשה להחזר מס רטרואקטיבית עד שש שנות מס אחורה, בגין הסיבות שהובאו לעיל. במקרה זה ניתן בהחלט לפנות בבקשה להחזר המס המגיע להם על פי החוק.

✔️ האם כדאי להגיש בקשה להחזר מס לבד – בצורה עצמאית ?

אף על פי שאפשר להגיש את הבקשה להחזר מס בצורה עצמאית, שכירים רבים בוחרים להגיש את הבקשה להחזר מס באמצעות פנייה ליעוץ מקצועי וליווי צמוד לאורך תהליך הגשת הבקשה להחזר מס. מאחר שהסכומים העשויים להתקבל כתוצאה מהגשת החזר המס הינם סכומים גבוהים ועשויים להגיע עד לסך של עשרות אלפי שקלים החזר מס, באופן מצטבר על פני מספר שנים, חשוב מאוד לציין כי חובה עלינו להגיש את הטפסים באופן המדויק והמקצועי ביותר, על מנת להצליח לקבל את החזר המס המקסימלי עבורנו במסגרת החוק.

שכירים רבים חוששים מההתעסקות הפרוצדורלית והבירוקרטיה עם מס הכנסה, דבר הגורם לשכירים רבים להעדיף שירות של איש מקצוע לביצוע תהליך הגשת הבקשה להחזר מס. בנוסף לאמור, מערכת חוקי המס המסובכת והמורכבת מקשה גם על שכירים אלו המבקשים להגיש את הטפסים להחזר המס לרשות המסים באופן עצמאי. לכן פנייה לאיש מקצוע מנוסה עשויה למנוע מכם הרבה סיבוכים בבואכם להגיש בקשה להחזר מס.

✔️ אז למי כדאי לפנות לביצוע הגשת הבקשה להחזר מס ?

השירות הארצי להחזרי מס – My Tax Refund כאן בשבילכם !      

בנינו "שאלון בדיקת זכאות להחזר מס" ייחודי, מקצועי, מעמיק ומקיף על מנת למקסם את החזר המס שלכם במסגרת החוק. לאחר שתמלאו את הפרטים שלכם בשאלון החזר המס, אנו נבצע אבחון ראשוני לגבי זכאותכם להחזר מס, טובי המומחים ואנשי המקצוע העומדים לרשותכם יעברו באופן ידני על השאלון להחזר מס שמילאתם ויוודאו שלא התפספס בטעות אף סעיף, מכיוון שכל סעיף בשאלון החזר המס יתכן ושווה כסף רב עבורכם. הבדיקה לעניין גובה החזר המס שלכם הינה ללא תשלום וללא התחייבות מצדכם, אנו לא גובים דמי פתיחת תיק וכו'. ביחד עם אנשי המקצוע שלנו תוכלו להגיש את הבקשה להחזר מס דרכנו, כאשר כל השירות מבוצע אונליין, מבלי שתצטרכו אפילו לצאת מהבית והכל ברמה מקצועית גבוהה, ביעילות וביסודיות.

✔️ אז למה אתה מחכים ? צרו איתנו קשר עוד היום !

  ונשמח שתהיו חלק ממעגל הלקוחות המרוצים שלנו !   

              

החזרי מס לתושב בישוב ספר